فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80806
|

آیا در دیوار های ساخته شده با بلوک لیپر ترک ایجاد میشود؟

دیوارهای ساخته شده از بلوک سبک لیپر بدون ترک می باشند

به علت جذب آب و جمع شدگی مناسب و استاندارد بلوک های لیپر امکان ترک خوردن ناشی از استفاده از بلوک در دیوارهایی که تماماً با بلوک سبک لیپر ساخته شده باشند بسیار بعید است.

captcha