فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80803
|

آیا در استاندارد ملی 7782 ایران توصیه به استفاده از بلوک های با نر و مادگی شده است؟

بلوک سبک لیپر

بله، به طور واضح در استاندارد ملی ایران در قسمت ویژگی ها (شماره 6) بند 6-1 توصیه به وجود کام و زبانه برای ایجاد اتصال بهتر کرده است.

captcha