فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60615
|

کاربرد پرلیت در عایق حرارتی:

پرلیت چگونه عایق حرارتی در بلوک سبک را ایجاد میکند

یکی از مهمترین خواص پرلیت هدایت حرارتی بسیار کم آن است که در کارهای ساختمانی و به خصوص مهندسی سرد خانه ها موارد استفاده فراوانی به وجود آورده است.

ضریب هدایت حرارتی پرلیت منبسط شده بسته به وزن مخصوص آن متفاوت و عموماً پایین است عایق کاری با این ماده در حرارت های پایینتر از950°c معمول است. هدایت حرارتی آن بین 0.28-0.8 متغیر می باشد.

غیر قابل اشتعال بودن از مزیت های دیگر پرلیت است.

captcha