فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60600
|

جذب آب بلوک لیپر چگونه است؟

مقدار جذب آب مناسب بلوک سبک سیمانی لیپر

طبق آزمایش اداره استاندارد، جذب آب بلوک لیپر 212Kg/m3 می باشد که بر اساس این استاندارد، حداکثر جذب آب برای بلوک های سبک این رده، باید 288 Kg/m3 باشد. اگر محصولی جذب آبی بیش از این مقدار داشته باشد به علت جذبِ آبِ گچ و خاک و یا گچ، باعث ایجاد ترک روی آستر نازک کاری خواهد شد. همچنین جذب آب کمتر نیز باعث عدم چسبندگی این محصولات با انواع ملات و چسبهای کاشی و سنگ می شود.

captcha